xốp dán thường hoạt hình

15,000.00

Kích thước 70x70cm

Độ dày: 4mm